09:00-21:00 İş saatları
Sınaq dərsi istə
Mühasibatlıq kursları | Mühasibatlıq nədir | EDU Company

Mühasibatlıq kursları

 Mühasibatlıq nədir

    Mühasibat uçotu və 1C ni öyrənmək üçün ilk növbədə müəssisə anlayışı ilə tanış olmalıyıq. Müəssisə ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və xidmətlər yerinə yetirən təsərrüfat subyektidir. Müəssisənin fəaliyyətinin 3 növü vardır.

 • Əməliyyat fəaliyyəti – müəssisənin əsas gəlir gətirən və nə maliyyə, nə də investisiya olmayan fəaliyyət növüdür. Əksər müəssisələrdə bu fəaliyyət istehsal-kommersiya fəaliyyəti adlanır.

 • İnvestisiya fəaliyyəti- iqtisadi potensialın genişləndirilməsi məqsədilə kapital qoyuluşu
 • Maliyyə fəaliyyəti- müəssisənin şəxsi kapitalının və borc vəsaitlərinin tərkibində və həcmində dəyişikliklə nəticələnən fəaliyyət

   Müəssisə hər hansı hər hansı fəaliyyətlə məşğul olaraq mənfəət əldə edir və bu mənfəəti təsisçilər arasında bölüşdürür.

Mühasibat uçotu

   Mühasibat uçotu müəssisənin,idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vasitələrinin və ümumiyyətlə, bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, fasiləsiz, başdan-başa, sənədləşdirilmiş və mühasibat registrlərində qarşılıqlı əlaqələndirilmiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə yığılması və qaydaya salınması sistemini özündə əks etdirir.

   Mühasibat uçotunun 5 əsas prinsipi vardır, hansı ki, bu prinsiplər bir-birilə vəhdət təşkil edir.

 • Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi- müəssisə yarandığı gündən ləğv edildiyi günədək bütün fəaliyyəti dövründə mühasibat uçotunun fasiləsiz həyata keçirilməsi, ləğvetmə zamanı Mühasibat uçotunun xüsusi qaydasının tətbiq olunması4
 • Mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi – müəssisə əmlakının, öhdəiliyinin hərəkəti üzrə bütün təsərrüfat əməliyyatlarını, gəlir və xərc, mənfəət, zərər və bu kimi bütün başqa göstəricilərini yarandığı vaxtda da mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə heç bir istisnaya yol vermədən düzgün əks etdirilməsi;
 • Təsəsrrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı- müəssisənin ilkin uçot sənədlərində məzmunu qeyd olunan təsəsrrüfat əməliyyatlarını uçot və hesabatda əks etdirən zaman onun iqtisadi məzmununun mənaca qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təmin edilməsi və onların uçot siyasətində kommersiya sirri kimi qorunub saxlanması
 • Qiymətləndirmənin təminatı- müəssisənin bütün dövriyyə və dövriyyədən kənar aktivlərinin, öhdəliklərinin və digər sərvətlərinin ilkin və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilərək bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması

Təsərrüft uçotu vasitəsilə olunan obyektlər miqdar göstəriciləri ilə istifadə olunur. Müşahidə olunan göstəriciləri ölçmək üçün təsərrüfat uçotunda aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunur:

 • Natural ölçü
 • Əmək ölçüsü
 • Pul ölçüsü

-Natural ölçü vahidləri kiloqram, ton, barel, metr və s hesab olunur.

-Əmək ölçüsü sərf edilmiş əməyi hesablamaq üçün istifadə edilir. Əmək ölçüsü vasitəsilə müəssisənin işçilərinə əməkhaqqı və onların əməkməhsuldarlığı hesablanır, gördüyü işlərin üzərində nəzarət həyata keçirilir.

-Təsərrüfat hadisələrini ümumi şəkildə əks etdirmək üçün pul ölçüsündən istifadə edilir. Pul ölçüsünün köməyilə müəssisə və təşkilatlar arasında başverən hesablaşmalar, kredit münasibətləri həyata keçirilir, məhsulun maya dəyəri, mənfəət və rentabellik hesablanıb müəyyən edilir.

   Təsərrüfat uçotunun növləri

 1. Operativ uçot
 2. Statistika uçotu
 3. Mühasibat uçotu

Operativ uçot: Onun köməyilə verilmiş tapşırıq göstəriciləri, miqdar və keyfiyyət etibarilə, həqiqi göstəricilərlə müqayisə edilir, müəssisəyə və onun uçot vasitəsilə gündəlik, həftəlik, aylıq istehsal olunan məhsul satışı vəs üzərində nəzarət həyata keçirilir.

Onu da qeyd edək ki, mühasibat uçotu məlumatları ilə maraqlanan tərəflər mühasibat uçotu məlumatlarının istifadəçiləri adlanır. Mühasibat uçotu məlumatlarının istifadəçiləri 2 qrupa bölünür: Daxili və Kənar istifadəçilər.

Mühasibatlıq haqqında ətraflı məlumat

Mühasibatlıq haqqında daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

EDU Company Mühasibatlıq kursu


#Mühasibatlıq

Sürətli Qeydiyat